Trách nhiệm xã hội

Dọn Dẹp Vệ Sinh Đường Phố – Trao Tặng Thùng Rác

Tháng 04/2021

Trong buổi sáng ngày 04 tháng 04 vừa qua, MM Mega Market Nha Trang đã kết hợp cùng với cùng với Đoàn Thanh Niên và Hội Phụ Nữ Xã Vĩnh Trung, Thành Phố Nha Trang để chung tay dọn dẹp vệ sinh đường phố khu vực xung quanh địa bàn xã.

Thông qua hoạt động vì môi trường lần này, trung tâm MM Mega Market Nha Trang cũng đã trao tặng thùng rác cho địa phương để góp phần tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung và từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong