Quy Tắc Ứng Xử Dành Cho Nhà Cung Cấp

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp

Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) là thành viên của Tập đoàn TCC Thái Lan và là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (gọi tắt là “MM”). MM được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302249586 cấp lần đầu ngày 20 tháng 07 năm 2009 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp này dùng trong khuôn khổ dành cho mọi hoạt động kinh doanh thuộc MM. Chúng tôi tin tưởng rằng tinh thần tốt về trách nhiệm doanh nghiệp của chúng tôi sẽ được chuyển tiếp đến các nhà cung cấp, đối tác thương mại, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu cũng như các liên minh kinh doanh (sau đây gọi là “Nhà cung cấp“). MM nhấn mạnh việc đưa quản lý và phát triển chuỗi cung ứng vào thực tiễn cho tất cả các chuỗi cung ứng của mình bằng hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt và có trách nhiệm với xã hội và môi trường.

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, MM thúc đẩy quản lý chuỗi cung ứng bền vững thông qua việc giám sát các nhà cung cấp của chúng tôi để giảm thiểu rủi ro kinh doanh cũng như thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác. Mục tiêu của MM là tất cả các nhà cung cấp phải hiểu và thừa nhận thỏa thuận này. 

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp bao gồm các nội dung như sau:

1. Trong kinh doanh

1.1 Tuân thủ Luật pháp và Quy định

Nhà cung cấp khi thực hiện hoạt động kinh doanh cần tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành trong nước và/hoặc quốc tế, bao gồm cả việc đạt được sự cấp phép được yêu cầu ở nơi đó.

1.2 Đạo đức kinh doanh

Nhà cung cấp phải kinh doanh một cách trung thực, minh bạch và không cố ý thực hiện bất kỳ hành động nào không trung thực hoặc gây thiệt hại về tài chính, kinh doanh và danh tiếng của MM.

1.3 Tham nhũng và Hối lộ

MM không chấp nhận và/hoặc hỗ trợ bất kỳ hình thức hối lộ hoặc tham nhũng nào trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của mình. Nếu bất kỳ nhà cung cấp nào có liên quan đến việc trả hoặc nhận hối lộ, MM có thể xem xét hủy hợp đồng. MM không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với nhà cung cấp do việc chấm dứt hợp đồng và nhà cung cấp có thể bị truy tố theo pháp luật.

1.4 Quà tặng doanh nghiệp

Nhà cung cấp phải lưu ý rằng nhân viên của MM sẽ không tặng hoặc nhận quà tặng hoặc quà lưu niệm mà sẽ ảnh hưởng đến quyết định trong công việc của họ hoặc gây ra những lợi ích không công bằng trừ khi nó được tặng vì mục đích duy trì tốt hoạt động kinh doanh.

1.5 Cạnh tranh lành mạnh

Nhà cung cấp phải quản lý hoạt động kinh doanh của mình mà không có các hành vi phản cạnh tranh, đồng thời nhất trí với việc tham gia cạnh tranh công bằng bằng cách không hợp tác với bên thứ ba dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.

1.6 Thu mua

Nhà cung cấp phải mua sắm hàng hóa và dịch vụ một cách có hệ thống phù hợp với sự công bằng, minh bạch, đạo đức, bao gồm chính sách mua sắm bền vững cho các nhà cung cấp của chính họ. Ngoài ra, Nhà cung cấp phải có tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp của riêng mình bao gồm các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường.

1.7 Tiêu chuẩn sản xuất và dịch vụ

Nhà cung cấp phải cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, an toàn, thân thiện với môi trường; Nhà cung cấp cũng phải phát triển công nghệ để tiết kiệm nhiều năng lượng hơn trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ phải tiến hành mà không phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, tình trạng khuyết tật về thể chất, dân tộc, giới tính, màu da, tôn giáo và khuynh hướng tình dục, quốc gia xuất xứ, nền tảng văn hóa hoặc tình trạng hôn nhân.

1.8 Dữ liệu Cá nhân, Bảo mật và Bí mật Thương mại

Nhà cung cấp phải bảo vệ thông tin bảo mật của MM và thu thập dữ liệu chính xác bao gồm cả việc không tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba không được ủy quyền. Những thông tin này sẽ chỉ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Nhà cung cấp và chỉ được tiết lộ thông tin về kinh tế, xã hội và môi trường theo quy định pháp luật.

2. Môi trường

2.1 quản lý môi trường

Nhà cung cấp phải tiến hành hoạt động kinh doanh của mình một cách có trách nhiệm với môi trường, tuân thủ các luật, quy định và tiêu chuẩn liên quan về môi trường. Ngoài ra, Nhà cung cấp cũng phải cũng phải sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm và tiến hành quản lý phù hợp đối với chất thải, cũng như các chất hóa học và chất độc hại.

2.2 Sử dụng tài nguyên một cách bền vững

Nhà cung cấp phải tiến hành hoạt động kinh doanh của mình với mối quan tâm về tác động môi trường bằng cách thiết lập bất kỳ biện pháp thực hành nào để ngăn ngừa ô nhiễm và giảm phát thải khí nhà kính (GHG) có thể xảy ra từ các quy trình trong hoạt động kinh doanh. Nhà cung cấp phải cam kết giảm thiểu biến đổi khí hậu, duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái và tối ưu hóa việc tiêu thụ tài nguyên.

2.3 Quản lý chất thải, Hóa chất và Chất độc hại

Nhà cung cấp phải quản lý chất thải, hóa chất và chất độc hại bằng các quy trình chính xác và an toàn, bao gồm cả việc giảm nồng độ chất gây ô nhiễm xuống mức yêu cầu trước khi xả thải. Việc lưu giữ và tiêu hủy các chất thải đó phải theo quy trình tuân thủ theo các quy định của pháp luật và có thể làm rõ liệu chúng có được thải ra môi trường hay không.

3. Xã hội

3.1 An toàn và Vệ sinh lao động

Nhà cung cấp phải cung cấp cho nhân viên/người lao động của họ một môi trường làm việc an toàn, đảm bảo và vệ sinh tuân theo Luật An toàn và Vệ sinh lao động, các luật và quy định liên quan bao gồm cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cho nhân viên/người lao động và được duy trì theo các tiêu chuẩn liên quan.

3.2 Nhân quyền

Nhà cung cấp phải tập trung vào nhân quyền và bình đẳng trong việc làm, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và đối xử bình đẳng với nhân viên của họ bất kể sự khác biệt về thể chất hoặc tinh thần của họ như tuổi tác, khuyết tật thể chất, dân tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, màu da, tôn giáo và khuynh hướng tình dục, quốc gia xuất xứ, nền tảng văn hóa hoặc tình trạng hôn nhân.

Nhà cung cấp phải duy trì môi trường làm việc hài hòa, an toàn và tôn trọng nơi các nhân viên đa dạng có thể làm việc vui vẻ cùng nhau đồng thời quản lý rủi ro thích hợp đối với các vi phạm nhân quyền.

3.3 Trẻ em và Lao động Cưỡng bức

Nhà cung cấp không được tham gia vào bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức và lao động trẻ em nào. Họ phải bảo đảm phụ nữ mang thai (mang thai đến tháng thứ bảy; hoặc mang thai từ tháng thứ sáu khi công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nuôi con dưới 12 tháng tuổi) không được bố trí làm việc ở nơi nguy hiểm, làm ban đêm, làm thêm giờ, đi công tác xa. Nhà cung cấp phải tuân thủ giờ làm việc và các quy định khác có liên quan áp dụng cho phụ nữ mang thai theo quy định của luật lao động.

3.4 Giờ làm việc và lương thưởng

Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng số giờ làm việc thông thường không được vượt quá số giờ làm việc tối đa theo quy định của luật lao động bao gồm tiền lương, phúc lợi, bồi thường và thù lao, được cung cấp cho nhân viên của họ theo luật lao động.

3.5 Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội

Nhà cung cấp phải thúc đẩy và hỗ trợ các quyền của cộng đồng trong việc khôi phục và bảo tồn các phong tục và kiến thức địa phương. Hơn nữa, nhà cung cấp nên duy trì sự gắn kết cộng đồng để tăng cường mối quan hệ trong khu vực hoạt động và hỗ trợ bình đẳng trong xã hội.