Quy Tắc Ứng Xử Doanh Nghiệp

QUI TẮC HÀNH XỬ TRONG KINH DOANH 2020

I. TRÁNH VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN LỢI

1. Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh

Tránh mọi xung đột giữa quyền lợi các nhân và quyền lợi của Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam). Trong quan hệ kinh doanh với bên thứ ba, chỉ những yếu tố khách quan mới được xem xét đến. Thậm chí phải tránh dù chỉ là gây nên ấn tượng về bất cứ sự xung đột về quyền lợi nào.

Tất cả nhân viên có nghĩa vụ phải thông báo ngay lập tức bất kỳ xung đột lợi ích tiềm năng nào cho cấp quản lý trực tiếp và Phòng Nhân sự.

Việc thông báo này được thực hiện ngay cả khi xung đột không ảnh hưởng xấu đến Công ty.

Nếu bạn nhận ra rằng bạn có xung đột lợi ích hoặc không chắc chắn có xung đột lợi ích tồn tại hay có thể phát sinh hay không, hãy liên hệ với cấp quản lý của bạn 

2. Tại sao bạn nên tuân theo Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh này?

Các xung đột về quyền lợi nói riêng có thể gây ra những thiệt hại về tài chính và hủy hoại danh tiếng của Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam). Hơn nữa, những xung đột về quyền lợi có thể ảnh hưởng bất lợi tới môi trường làm việc, vì các đồng nghiệp có thể cho đó là không công bằng hoặc không phù hợp nếu có vẻ như bạn đặt quyền lợi cá nhân lên trên hết. Vi phạm Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh này cũng có thể dẫn đến vi phạm Điều 18 của Nội quy lao động của Công ty và các chính sách liên quan của Công ty, cũng như bất kỳ luật pháp hiện hành nào của Việt Nam. Trong trường hợp đó công ty sẽ bảo lưu quyền thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền liên quan về bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc này, nếu cần thiết. 

II. ĐƯA VÀ BIẾU CÁC PHÚC LỢI RIÊNG

1. Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh:

Là một nhân viên của Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam), bạn không được đưa hoặc biếu bất cứ món lợi lộc cá nhân nào (ví dụ: quà) cho bất cứ nhân viên nào của một công ty khác hay bất cứ bên thứ ba nào liên quan đến các vần đề kinh doanh. Bạn nên tránh để lại ấn tượng về ý định gây ảnh hưởng lên các bên thứ ba bằng những cách không phù hợp.  

Các ngoại lệ sau đây, tuân thủ theo ma trận phê duyệt của các chính sách liên quan của Công ty, như sau:

Những quà tặng hoặc tặng phẩm mang tính chất tượng trưng và có giá trị thấp cho các dịp đặc biệt, hay những món quà (phải rất hợp lý) được tặng trong một trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, những khoản tiền mặt hay những món lợi tương đương (ví dụ: phiếu mua hàng, thẻ điện thoại) đều bị cấm.

Mời ăn trưa hay ăn tối vì mục đích công việc trong chừng mực có thể chấp nhận được.

Nếu bạn không chắc chắn cách hành xử nào đó có bị cấm hay không, hãy liên hệ cấp quản lý trực tiếp của bạn. Nếu bạn chưa chắc chắn, đừng đưa hoặc biếu các khoản lợi lộc cho các bên thứ ba. 

2. Tại sao bạn nên tuân theo Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh này?

Việc không tuân thủ Qui tắc hành xử trong Kinh doanh này có thể dẫn đến vi phạm các quy định liên quan đến chống tham nhũng và tổn thất tài chính, và làm tổn hại danh tiếng của Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam). Ngoài ra, bạn có thể bị xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự do không tuân thủ Quy tắc ứng xử kinh doanh này và cũng dẫn đến vi phạm Điều 17 của Nội quy lao động của Công ty và bất kỳ chính sách nào liên quan đến Công ty. Công ty trong trường hợp đó sẽ bảo lưu quyền thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền có liên quan về bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc này, nếu cần thiết. 

III. ĐÒI HỎI VÀ NHẬN CÁC PHÚC LỢI RIÊNG

1. Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh

Là một nhân viên của Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam), bạn không được đòi hỏi hoặc nhận bất kỳ phúc lợi cá nhân nào (như là quà) từ bất cứ nhân viên nào của công ty khác hay bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến các vấn đề kinh doanh. Qui định này được áp dụng ngay cả trong trường hợp nếu quyết định của bạn cũng sẽ không thay đổi mà không đòi hỏi hoặc nhận bất kỳ phúc lợi cá nhân nào. Bạn nên tránh để lại ấn tượng rằng những quyết định của bạn bị ảnh hưởng bởi những điều không phù hợp. Qui định này áp dụng không giới hạn đối việc đòi hỏi các phúc lợi.

Các ngoại lệ sau đây, tuân thủ theo ma trận phê duyệt của các chính sách liên quan của Công ty, như sau:

  • Những quà tặng hoặc tặng phẩm mang tính chất tượng trưng và có giá trị thấp cho các dịp đặc biệt, hay những món quà (phải rất hợp lý) được tặng trong một trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, những khoản tiền mặt hay những món lợi tương đương (ví dụ: phiếu mua hàng, thẻ điện thoại) đều bị cấm.
  • Mời ăn trưa hay ăn tối vì mục đích công việc trong chừng mực có thể chấp nhận được.

Nếu bạn không chắc chắn cách hành xử nào đó có bị cấm hay không, hãy liên hệ cấp quản lý trực tiếp của bạn. Nếu bạn chưa chắc chắn, đừng đòi hỏi hoặc nhận các khoản lợi lộc cho các bên thứ ba.
2. Tại sao bạn nên tuân theo Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh này?

Việc không tuân thủ Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh này có thể dẫn đến vi phạm các quy định liên quan đến chống tham nhũng và tổn thất tài chính và làm tổn hại danh tiếng của Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam). Ngoài ra, một vi phạm có thể khiến bạn bị các bên thứ ba tống tiền. Hơn nữa, việc vi phạm Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh này cũng dẫn đến vi phạm Điều 16 của Nội quy lao động của Công ty và bất kỳ chính sách nào liên quan đến Công ty. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn có thể bị xử phạt hành chính và truy tố hình sự do không tuân thủ Quy tắc Hành xử trong Kinh doanh này. Công ty trong trường hợp đó sẽ bảo lưu quyền thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền có liên quan về bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc này, nếu cần thiết.

IV. XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY MỘT CÁCH THÍCH HỢP

1. Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh

Là một nhân viên của Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) và trừ khi bạn được ủy quyền, bạn không được phép tiết lộ thông tin bí mật, hoặc các tài liệu mật cho bên thứ ba, hay bằng cách khác làm cho bên ngoài tiếp cận được các thông tin hoặc tài liệu đó trong thời gian bạn làm việc tại công ty hoặc sau đó. Tất cả những yêu cầu của giới truyền thông, các nhà phân tích hay các bên thứ ba khác phải được chuyển tới phòng truyền thông công ty và bạn không được tự trả lời những yêu cầu đó dưới danh nghĩa của Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam).

Chỉ có các ngoại lệ sau đây:

  • Bạn đã được ủy quyền rõ ràng để tiết lộ thông tin hoặc tài liệu liên quan;
  • Thông tin hoặc tài liệu liên quan đã được Công ty Mega MM Mega Market (Việt Nam) công bố trước đây;
  • Thông tin hoặc tài liệu liên quan đã được các bên thứ ba công bố, nhưng chỉ khi và trong phạm vi mà nội dung của ấn phẩm đã được xác nhận công khai bởi Công ty Ty MM MM Market (Việt Nam)

Trong nhiều trường hợp, rất khó để xác định liệu thông tin hoặc tài liệu có bản chất bí mật hay không. Trong những trường hợp như vậy và trong mọi trường hợp không chắc chắn khác, hãy liên hệ với cấp Quản lý trực tiếp hoặc Phòng Truyền Thông của Công ty. Nếu nghi ngờ, bạn không nên tiết lộ thông tin hoặc tài liệu.

2. Tại sao bạn nên tuân theo Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh này?

Đặc biệt, việc không tuân thủ Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh này có thể dẫn đến những bất lợi cạnh tranh cho Công ty MM MM Market (Việt Nam) và vi phạm các quy tắc giao dịch nội gián. Việc vi phạm quy tắc ứng xử này cũng dẫn đến việc vi phạm Điều 19 của Nội quy lao động của Công ty, bất kỳ chính sách nào liên quan đến Công ty và cam kết theo hợp đồng lao động, cũng như bất kỳ luật pháp hiện hành nào của Việt Nam.

V. ĐA DẠNG, CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG VÀ KHOAN DUNG – KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

1. Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh

Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) cam kết đa dạng, cơ hội và sự khoan dung như nhau. Do đó, bạn nên tránh mọi hành vi phân biệt đối xử trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng, khuyết tật, tuổi tác, khuynh hướng tình dục và giới tính và bất kỳ loại phân biệt đối xử nào khác. Ngoài ra, bất kỳ hành vi quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là lừa đảo và quấy rối tình dục, đều bị cấm.

Quy tắc ứng xử kinh doanh trên áp dụng giữa cấp quản lý và nhân viên, bảo vệ cả cấp quản lý và nhân viên. Nó cũng được áp dụng cho mối quan hệ giữa các nhân viên với nhau. Các bên thứ ba, ví dụ: khách hàng, nhân viên tạm thời, vv, cũng nằm trong phạm vi này.

Nếu bạn gặp phải sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối, vui lòng liên hệ với cấp Quản lý trực tiếp của bạn hoặc phòng Nhân Sự.

2. Tại sao bạn nên tuân theo Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh này?

Sự đa dạng của lực lượng lao động của chúng ta là một trong những tài sản lớn nhất dẫn đến thành công bền vững. Chúng ta thăng chứ, thăng cấp cho nhân viên dựa trên khả năng và sự phấn đấu trong công việc của họ. Chúng ta giao tiếp với nhau với thái độ cởi mở và khoan dung. Là một nhà tuyển dụng luôn tạo những cơ hội bình đẳng, không phân biệt sắc tộc, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo và đức tin, khuyết tật, tuổi tác, giới tính. Vi phạm quy tắc ứng xử này cũng dẫn đến việc vi phạm Điều 20 của Nội quy lao động của Công ty, bất kỳ chính sách nào liên quan đến Công ty, cũng như bất kỳ luật pháp hiện hành nào của Việt Nam, theo thời gian.

VI. TUÂN THỦ LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY

1. Qui tắc Hành xử trong Kinh Doanh

Những qui tắc Hành xử trong Kinh doanh nói trên không thể và không chủ định tạo thành một bộ quy tắc hành xử chi tiết bao trùm mọi tình huống có thể xảy ra trong quá làm việc và phạm vi công việc của bạn tại Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam). Thay vì vậy, những Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh này có mục đích cung cấp cho các bạn những định nghĩa và hướng dẫn để các bạn có thể áp dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên, là nhân viên của Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam), bạn có trách nhiệm thực hiện công việc của mình hoàn toàn tuân theo các luật lệ liên quan và những quy định hiện hành của công ty. Việc tuân thủ luật pháp hiện hành có hiệu lực lớn hơn mọi chỉ thị trái ngược với chúng do cấp quản lý của công ty ban hành.

Vì vậy bạn phải làm quen và hiểu biết luật lệ, quy định và các hướng dẫn, chế tài pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực mà mình chịu trách nhiệm. Vì luật lệ thay đổi nhanh chóng ở một số lĩnh vực, bạn phải liên tục cập nhật với những thay đổi trong lĩnh vực luật pháp liên quan đến bạn.

Luật lệ, quy định vv… thường khó hiểu. Vì thế không phải lúc nào cũng dễ dàng để xác định xem một cách hành xử nào đó có phù hợp với luật hiện hành ở mọi khía cạnh hay không. Do đó, nếu bạn không chắc chắn rằng cách hành xử nào đó có phù hợp với Qui tắc Hành xử trong kinh doanh này không, hãy liên hệ cấp quản lý của bạn hoặc bộ phận Pháp lý để thảo luận về hướng hành xử đúng đắn. Nếu bạn không chắc chắn liệu cách hành xử của mình có phù hợp với luật pháp hiện hành và quy định của công ty hay không, thì đừng theo cách hành xử đó.

2. Tại sao bạn nên tuân theo Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh này?

Việc không tuân thủ Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh này, đặc biệt có thể dẫn tới tổn thất về tài chính và hủy hoại danh tiếng của Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam). Thậm chí chỉ một ấn tượng về việc vi phạm luật pháp cũng có thể ảnh hưởng đến công chúng và gây ra những thay đổi tiêu cực trong cách hành xử của khách hành. Hơn nữa, không tuân thủ Qui tắc Hành xử trong Kinh doanh này cũng có thể dẫn đến các yêu cầu đòi bồi thường hại hay truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân bạn.