Đăng Ký Thành Viên

1. Ðối với khách hàng là Doanh Nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân, .v..v) hoặc hộ kinh doanh:

- Giấy ÐKKD, và / hoặc

- Giấy ÐK Mã sốThẻ, và

- Danh sách Nhân viên được đề nghị cấp thẻ, và

- Giấy giới thiệu nhân viên đển làm thẻ của Khách Hàng

2. Ðối với khách hàng là hộ kinh doanh cá thể thương mai, dịch vụ (cá nhân hoạt động thương mai một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật).

- Giấy xác nhận khách hàng có kinh doanh của chính quyền địa phương, hoặc

- Giấy xác nhận Kinh doanh của BQL Chợ hoặc chính quyền địa phương (áp dụng cho khách hàng kinh doanh tai chợ) hoặc,

- Biên Lai Thuế, thuế môn bài hoặc thuế tháng của tháng gần nhất so với tháng hiện hành (áp dụng cho khách hàng không kinh doanh tại chợ).

3. Ðối với khách hàng là tổ chức chính phủ, cơ quan nhà nước, cơ sơ giáo dục, cơ quan dịch vụ công ích xã hội, tổ chức phi chính phủ, vǎn phòng đại diện các tổ chức nước ngoài tai Việt Nam, cơ quan hành chính nước ngoài:

- Giấy xác nhận thành lập, và / hoặc

- Giấy ÐK Mã số Thue, và

- Giấy xác nhận hoạt động hợp pháp, hoặc

- Giấy xác nhận hoat động do Khách Hàng soạn thảo và xác nhận gồm chữ ký xác nhận của người đại diện hợp pháp và dấu mộc có hiệu lực pháp lý của Khách hàng.