Trách Nhiệm Xã Hội

Chung tay vì cộng đồng
Song hành cùng phát triển

Trên chặng đường gần 20 năm vừa qua tại thị trường Việt Nam, MM Mega Market luôn hướng tới sự phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài việc kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, công ty cũng xây dựng các chương trình cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xem đây là một phần trong chiến lược kinh doanh bền vững.

Từ năm 2020, MM Mega Market tập trung đầu tư vào các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực và xem đây là mục tiêu trọng tâm thông qua dự án học bổng Vươn Cao Sự Nghiệp. Ngoài ra, MMVN cũng triển khai song song các hoạt động Chung Tay Vì Cộng Đồng nhằm cải thiện thực trạng môi trường, nâng cao chất lượng sức khoẻ và an sinh xã hội.